Medezeggenschapsraad

Om Obs Wereldwijs goed te laten functioneren is het belangrijk dat wij leerkrachten en ouders tegemoet komen bij hun belangen. Wij vinden het belangrijk dat ouders zich gehoord voelen. Daarom heeft Obs Wereldwijs een medezeggenschapsraad (MR) die de belangen van beide partijen behartigt.

Door open communicatie en korte lijnen wordt op positieve wijze gewerkt aan de realisatie van de doelen die de school en de MR hebben gesteld. Er worden alleen aangelegenheden behandeld die op iedereen betrekking hebben.

In totaal bestaat de raad uit zes leden: drie ouders (oudergeleding) en drie personeelsleden (personeelsgeleding). Daarnaast is de directeur van Obs Wereldwijs adviseur van de MR. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het regelement.

Samen met de directie bespreekt de MR onderwerpen zoals; de verbetering van het onderwijs, de lesmethodes en het vaststellen van vakantie en vrije dagen. Hierin heeft de medezeggenschapsraad een adviserende rol en zijn leden van de MR bevoegd, indien nodig, een stem uit te brengen.

De MR is bereikbaar via mr.obswereldwijs@movare.nl  of via het contactformulier.

Oudergeleding:
Linda Kruijen, voorzitter
Nieke van IJsseldijk
Fabienne Willems
Personeelsgeleding:
Jacqueline Jacobs, secretaris
José Moulen
Mirelle Charlier