/ Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk om leerkrachten en ouders tegemoet te komen bij hun belangen. Daarom heeft Obs Wereldwijs een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. In de MR vertegenwoordigt de oudergeleiding de ouders van de school. Er worden alleen aangelegenheden behandeld die op iedereen betrekking kunnen hebben. De raad bestaat uit zes leden: drie ouders en drie personeelsleden. De directeur is adviseur van de MR. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. Samen met de directie bespreekt de MR onderwerpen zoals de verbetering van het onderwijs, de lesmethodes en het vaststellen van vakantie en vrije dagen. Hierin heeft de medezeggenschapsraad een adviserende rol en zijn leden van de MR bevoegd om een stem uit te brengen indien dit nodig is.

Momenteel bestaat de medezeggenschapsraad uit onderstaande leden:

Oudergeleding:
Nieke van Ijsseldijk
Bionda van Os
Linda Kruijen

Personeelsgeleding:
Jacqueline Jacobs, secretaris
José Moulen, lid
Mirelle Charlier, lid

De MR is bereikbaar via mr.obswereldwijs@movare.nl of via het contactformulier.